Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2011

ΖΗΤΩ Η 11Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011!

Αγαπητοί εν εθνικοσοσιαλησμώ συναγωνισταί,

Χαράς ευαγγέλια καθώς η Ελλάς επιτέλους μπαίνει εις τον δρόμον της ανακάμψεως, της εξυγιάνσεως, της καθάρσαιως και της αναπτύξεως επιτέλους, κατόπην 37 έτων φαυλοκρατίας. Τριάκοντα επτά έτη διήρκεσαιν το σκότος των δημοκρατών και των κομμουνιστών που καταδυνάστευσαν την χώραν και δεν επέτρεψαν εις τους πατριώτας επιχηροιματίας να προβώσιν εις τας αναγκαίας επιχηροιματικάς κινήσεις διά την οικονομικήν ανάπτυξιν της χώρας.

Επί τριάκοντα επτά έτη οι αριστεροί, συνεργαζόμενοι με φαύλους εξωμότες που λειτούργησαν ως διπλοί πράκτορες και ως αγκάθι στο πλευρόν της τιμημένης Δεξιάς, δεν άφηναν τους τραπεζίτες, τους εφοπλυστάς και τους βιομηχάνους να ελέγξωσιν την οικονομίαν και την άσκησιν οικονομικης και κοινωνικής πολιτικής εις την χώραν. Επέτρεψαν εις τον κάθε άπλυτον χωριάτην και εις τον κάθε γραικύλο πτυχιούχον κομμουνιστήν ινά έχει άποψιν και ινά αξιώνη προνόμια ανήκουστα δι'αληθώς φιλελεύθερον οικονομικώς κράτος: συντάξεις, επιδόματα ανεργήας και εθνικόν σύστημα υγείας, ακόμη και δωρεάν παιδεία!!!!!

Ευτυχώς αγαπητοί συναγωνισταί, σύνηψεν ο τέως πρωθυπουργός Γεώργιος Ανδρέα Παπανδρέου, άξιος εγκονός του αντικουμουνιστού Γεωργίου Παπανδρέου, συνεργαζόμενος με τους εκλεκτούς οικονομολόγους Γεώργιον Παπακωνσταντίνου, Πέτρον Χριστοδούλουν και τον στατιστικολόγον, υψηλόβαθμον στέλεχον του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου κύριον Ανδρέαν Γεωργίου, την σωτήριον δανειακήν σύμβασην ήτοιν αποκαλούσι οι αγράμματοι κε αναρχοαπλυτοακροαριστερομπαχαλοκουμονυισταί "Μνημόνιον". Όπως είχε επισημάνει πολύ ορθώς αγαπητοί συναγωνιστάι και ο νυν υφυπουργός Ναυτιλίας Σπυρίδων-Άδωνις Γεωργιάδης, άνευ του Μνημονίου η Ελλάς έμελλε γίνει χώρα λιμοκτονούντων. Και όπως πολύ σωστά επεσήμανε κάποτε και ο μέγας Malthus, διά να σωθούν εις τοιούτους χαλεπούς καιρούς οι προωρισμένοι υπό της Θείας Προνοίας διά να επιβιώσωσιν, δέον όπως αφεθώσιν διά να ψοφήσωσιν οι γενετικά, οικονομικά και κοινωνικά κατώτεροι.

Δηλαδή, αγαπητοί συναγωνισταί, οι πτωχοί και άνεργοι προορίζονται διά να είναι πτωχοί και άνεργοι από το γενετικόν τους υλικόν. Ούτως είναι πλασμένοι. Τοιούτη εστίν η φύσις των. Προορίζονται διά να υπηρετώσιν ημάς. Διότι ημείς είμεθα οι εκλεκτοί. Είμεθα γνήσιοι Άριοι Έλληνες, εξ αίματος ελληνικού (ΙΧΩΡ), εν αντιθέσει με τους πτωχούς και τους ανέργους, οίτινες έχουσιν αίμα σλαβοτουρκαλβανογυφταράπικον και διά τούτον ο Ύψιστος τους τοποθετεί επιτέλους εις την θέσιν των, όπως ακριβώς προείπεν και ο Γέρων Παΐσιος. Μόνον οι αληθινώς Έλληνες αξίζωσιν διά να επιβιώσωσιν. Και οι εργάται, οι πτωχοί, οι πανηλίθιοι Stagers, όλοι αυτοί οι άχρηστοι και φάυλοι υπαλληλίσκοι των δημοσίων υπηρεσιών, αλλά και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, είναι όλοι τους αναλώσιμοι.

Η εκλεκτή Καγκελάριος της Αγίας Γερμανικής Αυτοκρατορίας Frau Angela Merkel και ο (αν και κωλοεβραίος στην καταγωγή, οι ιδέες του είναι εξαιρετικές και δι'αυτόν τον αποδεχόμεθα) Νικολά Σαρκοζί, ομού μετά της θεόσταλτης Τρόικας, ανέλαβαν ίνα τιμωρήσωσιν όσους δεν έχουσιν γνήσιον Ελληνικόν αίμα και να τους υποδουλώσουν εις τους γνησίους Έλληνας. Και ουδείς αξιώτερος ηγέτης διά την τέλεσιν ενός τοιούτου άθλου από τον Εξοχώτατον νέον Πρωθυπουργόν κύριον Λουκά Παπαδήμον που εχειρίσθη, ως ενθυμείσθε όλοι, την εισαγωγήν της Ελλάδος εις το ευρώ, το πανίσχυρον νόμισμα που έσωσεν την χώραν από την δυστυχίαν εις την οποίαν εβρίσκετο και την εκγατέστησεν εις το Ευρωπαϊκόν Στερέωμα, στέφοντάς την με χρυσοδάφνινον στεφάνιν οικονομικής αριστείας!

Δυστυχώς όμως, αι απαιτήσεις των κουμουνιστών και των γενετικά νοθευμένων μας οδήγησαν εις τοιούτως μεγάλον χρέος, ώστε να απαιτείται ούτοι είτε να θυσιασθώσιν διά να σωθεί η Ελλάς και η Ευρώπη, καθώς μαζί τα φάγανε, ομού μετά των φαύλων δημοκρατών πολιτικών, άρα η συλλογική τους τιμωρία είναι απολύτως δίκαιη, είτε να οδηγηθώσιν εις καταναγκαστικήν εργασίαν, κατά τα πρότυπα που πρώτη εθέσπισεν εις τόσον ευρείαν κλίμακαν η Αγία Γερμανική Αυτοκρατορία!

Μη έχετε οίκτον διά τους πτωχούς, τους ανέργους και τους νεόπτωχους, αγαπητοί συναγωνισταί! Είναι άξιοι της μοίρας τους! Τέτοια είναι η θέση τους, διότι τέτοιο είναι το γενετικόν των υλικόν.

Εμάθαμεν επίσης ότι προσφάτως λίαν ο εγγονός και συνονόματος του εκλεκτού ηγήτορος κύριος Θεόδωρος Πάγκαλος ετοποθετήθη λέγοντας ότι οι "Αγανακτισμένοι" είναι φασίστες, κομμουνισταί και μαλάκες.Συμφωνούμεν ότι οι "Αγανακτισμένοι", το άθλιον αυτόν συνονθύλευμα απάτριδων, κομμουνιστών, αναρχοάπλυτων και βολεμένων ανθελλήνων, είναι κομμουνισταί και μαλάκες. Και προδότες εισίν, καθώς τολμούν ινά επιτεθώσιν εις αστυνομικούς και δη των ηρωικών ΜΑΤ. Αλλά φασίστες δεν είναι. Οι φασίστες, οι αληθινοί φασίστες, που αγαπούν την Ελλάδαν και την Ευρώπην, στηρίζουν την κυβέρνηση.

Θα έπρεπε λοιπόν ο κύριος Πάγκαλος να είναι ολίγον προσεκτικώτερος εις τας δηλώσεις του, δεδομένου μάλιστα ότι εις την Εθνοσωτήριον Κυβέρνησιν Παπαδήμου συμμετέχομεν και ημείς διά των αξίων εκπροσώπων μας κ.κ. Μαυρουδή "MaVor" Βορίδη, τέως ηγήτορος της ΕΠΕΝ που κάποτε εφορμούσε, ωπλισμένος με αυτοσχέδιον πέλεκην, κατά των αναρχοάπλυτων κατοίκων των Εξαρχείων που δεν εδέχοντο την επί Δροσογιάννη επάνοδον των εμπόρων εθιστικών ουσιών διά τον αφανισμόν των φυλετικώς και γενετικώς κατωτέρων, Σπυρίδωνος-Αδώνιδος Γεωργιάδου, μεγίστου Ιστορικού και Γλωσσολόγου, και Αστερίου Ροντούλη.

Και ημείς εορτάζομεν και τιμούμεν την υπουργοποίησιν των εκλεκτών στελεχών του χώρου μας από τον πάνσοφον κύριον Παπαδήμον. Επιτέλους ο φασισμός επιστρέφει, με αργά, αλλά σταθερά βήματα, τα οπήα θα επιταχυνθώσιν λίαν συντόμως, εις την διακυβέρνησιν της χώρας και θα στείλομεν τους προδότες όπως τον Εμμανουήλ Γλέζον εις το απόσπασμα, τη χάριτι του Θεού και με την βοήθειαν της κυρίας Μέρκελ.

Επίσης, θα έπρεπε ο κύριος Πάγκαλος να ευγνωμονεί τον χώρον μας διά την στήριξην που παρέχομεν αφειδώς διά της συμμετοχής μελών της Χρυσής Αυγής εις τας τάξεις των ΜΑΤ και της ΔΙΑΣ, καθώς και διά της υποστηρίξεως των επιχειρήσεων των ΜΑΤ κατά των απλύτων και των περιθωριακών στοιχείων.

Όχι κύριε Πάγκαλε. Μεταξύ των "Αγανακτισμένων" δεν υπάρχουσιν φασίσται, διότι έχομεν ταχθεί ανοιχτά με το μέρος της κυβερνήσεώς σας, την οποίαν και στηρίζομεν σθεναρώς.

ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΟΙ ~ ΑΙΜΑ-ΤΙΜΗ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ~ ΖΗΤΩ Η 11Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ~ ΖΗΤΩ Η 21Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967 ~ ΖΗΤΩ Η 4Η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1936 ~ ΕΛΛΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ

Ο πρόεδρος, Δαυίδ Περιανδρεύς

Ο αντιπρόεδρος, Μωϋσής Ντερτιλιάδης

Ο γραμματεύς, Σαμουήλ Πεισιστρατιάδης

Ο βοηθός γραμματεύς, giorgalis

Ο έξω φυλαρούχας, Israelyesgr

Ο νεοφώτιστος, Ελληνάκι